Phòng kinh tế hình thành năm 2004 trên cơ sở sáp nhập lại của 03 Ban thuộc tỉnh Cần Thơ (thành phố Cần Thơ cũ trước 01/2004) bao gồm:

Ban Thương mại;

Ban Công nghiệp;

Ban Nông nghiệp.

Sau khi thành lập Quận Ninh Kiều thuộc thành phố Cần Thơ từ tháng 01/2004 Phòng có tên là phòng Công Thương Khoa học, sau đó là phòng Kinh tế cho đến nay.

Địa chỉ: 215 – Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  
video
    Đăng Nhập
© Copyright 2012 Phòng Kinh tế Quận Ninh Kiều - UBND quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: 215 Nguyễn Trãi,Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3821910, Fax: 0710.321910
phongkt_ninhkieu@cantho.gov.vn